NT IDC DIGITAL INFRASTRUCTURE AND SERVICE

WELCOME TO NT INTERNET DATA CENTER (ISO/IEC 27001:2013)
CloudApps is now available on your handhld devices for more convenine.

Cloud

ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร บริการ Cloud ในรูปแบบ Virtual Private Server (VPS) บริการรับฝากข้อมูลบน Cloud (Cloudbox) บริการรับฝากเว็บไซต์ และข้อมูลหลากหลายรูปแบบ มีระบบ รักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน IT

Co-Location

บริการรับฝากอุปกรณ์ Server และอุปกรณ์ ICT ไว้ภายในศูนย์ NT IDC ระดับมาตรฐาน ระบบไฟฟ้า UPS พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และถังน้ำมันสำรองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่รองรับทุก Application ของท่าน

SIEM & Analytics

มีศูนย์ Security Operation centers (SOC)
ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อทำการเก็บ Logs ข้อมูล Logs ไฟล์ของลูกค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยมีการ Encryption และมีการ Backup เพื่อสำรองข้อมูล Logs ไฟล์

Cloud WAN

บริการบริหารจัดการเครือข่ายระหว่างสำนักงานสาขา (Remote Office หรือ Branch Office) กับสำนักงานใหญ่ ผ่านอุปกรณ์ NT Cloud WAN BOX เพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นในองค์กร โดยอาศัยช่องทางเชื่อมต่อประเภทต่างๆ เหมาะกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน

Facilities Systems

ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบตรวจละอองฝุ่น ระบบดำเพลิง สาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคาร Internet Data Center รูปแบบ 24 ชั่วโมง

  • Show All
  • Building
  • Generator Systems
  • Air Conditioning Systems
  • Security Biometric Systems

Certificates

บริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO และ CSA STAR เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการยอมรับในระดับมาตราฐานสากลและการรับรอง CE Mark Certification นั้นบ่งบอกถึงด้าน ความปลอดภัย และความเป็นมาตรฐานสากล

Business Continuity Management System - ISO 22301:2019

BCMS ISO 22301:2019

เพื่อเป็นมาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ประเภท ทุกขนาดได้ และสามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก (Third Party Certification) ได้

Cloud Security Alliance (CSA)

CSA STAR Certification

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของผู้ให้บริการและความมั่นใจในการใช้ระบบคลาวด์ CSA-STAR จึงเป็นทะเบียนสาธารณะที่ระบุถึงการควบคุมความปลอดภัยของระบบคลาวด์หลากหลายประเภท จากหลากหลายผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการทำสัญญาหรือใช้บริการระบบคลาวด์สามารถประเมินความปลอดภัยของผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ โดย CSA-STAR นั้นเป็นมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ซึ่งเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมมาจากมาตรฐานความปลอดภัยของ ISO 27001

Information Security Management System - ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System: ISMS

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงในการดำรงรักษาความลับ ความครบถ้วน และความพร้อมใช้ของสารสนเทศ มีหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร ซึ่งเรานำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร

Certificate of Conformance Constructed Facilities

ANSI/TIA-942-B:2017

การออกแบบ Data Center ที่ดีนอกจากการใช้มาตรฐานTIA-942 แล้ว เราคำนึงถึงขนาดการติดตั้งของ Infrastructure ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการขยายตัวของ Data Center ในแต่ละช่วงเวลาตามแผนที่ได้วางไว้ โดยการเพิ่มเติมระบบหรืออุปกรณ์ใหม่ต้องไม่กระทบการดำเนินงาน Data Center ที่ได้เปิดใช้งานไปแล้ว การออกแบบ Capacity ที่เหมาะสมกับแผนงาน

Tickets

ระบบแจ้งเหตุเสียการให้บริการ
ติดตามสถานะ